Erbjudandet

Vi erbjuder tjänster som hjälper dig och ditt företag eller organisation att sätta fokus på utveckling och tillväxt i form av olika verktyg som utvecklats baserat på erfarenheter från genomförda entreprenörskaps- och intraprenörskapsprogram.

Vilka knäckfrågor hindrar eller begränsar ditt företag eller organisation från att utvecklas och växa? Kan vi genom dialog identifiera knäckfrågorna så kan vi också finna bra lösningar som tillsammans bildar ett målstyrt utvecklingsprogram för ditt företag. Knäckfrågor kan beröra produkt- eller tjänsteutveckling (Open Innovation), affärsutveckling, marknadsplanering, försäljning (KAM), styrelsearbete, kompetensutveckling, finansiering etc. Vi har ett stort nätverk med olika specialister som vi kan förmedla kontakt till om vi själva inte räcker till.

Skicka in kontaktformuläret så kontaktar vi dig och du får veta mera om vad vi kan göra för dig och din organisation.

Modell

Knäckfrågorna är specifika för olika företag och organisationer ofta beroende på i vilken utvecklingsfas man befinner sig i. Därför är dialogen viktig för att identifiera vad som behöver åtgärdas eller förbättras. Ofta är det knäckfrågor kring:

  • Ägande och organisation
  • Aktivt styrelsearbete
  • Affärsmodeller
  • Långsiktig överlevnadsförmåga – Affärsplattformen
  • Affärsplan- Nedbruten till målstyrd utvecklingsplan (TEMOH)
  • Effektiv produkt- eller tjänsteutveckling (Open Innovation)
  • Marknadsplanering (Produkt/Marknads-matrisen)
  • Försäljning och nyckelkundshantering (KAM)
  • Kvalitetssäkring – Kvalitetsbristkostnader (Företagspolicy)

Frågeställningarna kan belysas i en ” Affärsmässig revision” av företaget eller organisationen och ligga till grund för en serie av åtgärder – utvecklingsprogram. Ett ganska vanligt problem som många företag har är bristande säljförmåga. Genom samarbeten med andra aktörer i våra nätverk kan vi här erbjuda säljträningsprogram.

Erfarenheter

Många mindre företag skulle med relativt små arbetsinsatser kunna skapa eller förbättra arbetsprocesser, öka produktiviteten, minska kostnader och därmed skapa ökad lönsamhet eller tillväxt i sina företag. En extern coach eller bollplank kan vara den resurs man behöver för att komma igång med arbetet för att formulera och lösa knäckfrågor eller andra resursfrågor som hindrar fortsatt utveckling och tillväxt.